top of page

Inzicht in eigen kwaliteiten en drijfveren

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut respectievelijk coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid na uw expliciete toestemming.

  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard, resp. 7 jaar op basis van financieel fiscale wetgeving.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar of fiscus gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar resp. in uw fiscale administratie kunt verwerken, zoals:uw naam, adres en woonplaats,

uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld  'psychosociaal consult’, de kosten van het consult.

 

KWALITEITSBORGING

Om de kwaliteit binnen de Analytische therapie te waarborgen ben ik aangesloten bij de de beroepsorganisatie Complementaire Kwaliteitstherapeuten en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

KLACHTEN

Wat te doen als u klachten heeft?

Als een therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. In geval van klachten krijg ik daarom graag de gelegenheid krijgt om er met u over te praten.

 

De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)

Komen we er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met mij, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten ( GAT) - https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/

CK logo2.png
GAT logo1.png
RBCZ.png
bottom of page